Ochrana osobních údajů

Poučení dotknuté osoby

Kdo je provozovatelem

Provozovatelem se rozoumí společnost PROPLUSCO Group, s. r. o., se sídlem Milady Horákové 116/109. 160 00 Praha 6 - Hradčany, IČO: 037 86 404, registrace: Městský soud v Praze, se spisovou značkou C 237737/MSPH, tedy právnícká osoba, která bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů.

Kdo se rozumí dotknutou osobou?

Dotknutou osobou jste Vy jako osoba, jehož osobní údaje jsou zpracováváneé nebo jehož se zpracovávání osobních údajů týká.

Co je to poučení dotknuté osoby?

Toto poučení vysvětluje jak budeme nakládat s Vašimi osobními údaji, které jste nám poskytli a zároveň uvádí Vaš práva související se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je nevyhnutelné na realizaci zprostředkování zaměstnání a obsazení inzerované pracovní pozice vhodným uchazečem o zaměstnání. V případě něposkytnutí osobních údajů dotknutou osobou, nebude provozovatel schopen plnit své povinnosti.

Jaký je účel zpracování osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme s cílem zprostředkování zaměstnání a obsazení inzerované pozice vhodným uchazečem. Za těmito účely zpracováváme osobní údaje v rozsahu potřebném na zařazení uchazeče o zaměstnání - dotknuté osoby do výběrového řízení na požadovanou pracovní pozici. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě právního základu (oprávnění na zpracování osobních údajů), který vyplývá z nařízení, zákona o ochraně osobních údajů nebo jiných zvláštních předpisů (například Zákoník práce)

Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem odpovědi na Vaši poptávku zaslanou prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce www.proplusco.cz.

cz

Naše společnost jakožto provozovatel zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro realizaci zprostředkování zaměstnání a splnění povinností ustanovené předpisami, resp. dalšími zvláštními předpisy, jakož i osobní údaje, k jejichž zpracování byl naší společnosti udělený souhlas s jejich zpracováním.

Jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Seznam právních základů, které opravňují společnost zpracovat osobní údaje o zaměstnanci.

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • oprávněný zájem provozovatele;
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;

Jaké osobní údaje jsou sbírány?

Za účelem online registrace jsou o Vaší osobě sbírané následující osobní údaje

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • telefonní kontakt,
 • E-mailová adresa,
 • přihlašovací jméno a heslo (v případě registrace),
 • osobní údaje uvedené v zaslaném profesním životopisu, motivačním dopisu nebo jiné dokumentace

Za účelem online reakce na pracovní nabídku (bez registrace) jsou o Vaší osobě sbírány následné osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • E-mail,
 • telefonní kontakt,
 • lokalita,
 • osobní údaje uvedené v zaslaném profesním životopisu, motivačním dopisu nebo jiné dokumentaci.

Za účelem odpovědi na Vaši poptávku v zaslaném kontaktním formuláři, jakož i za účelem přímého marketingu v případě uděleného souhlasu, jsou o Vaší osobě sbírány následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, titul
 • E-mailová adresa,
 • telefonní kontakt
 • údaje uváděné v průvodní zprávě,
 • IP adresa.

S jakými institucemi jsou sdílené Vaše osobní údaje?

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím softwarového programového vybavení FINUS, zejména za účelem správného vedení účetní evidence, ke kterému mají přístup všichni zaměstnanci provozovatele.
 • Současně správce uzavřel dohodu společných správců za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb na dobu neurčitou a proto Vaše osobní údaje mohou být sdíleny i s následujícími společnostmi: PROPLUSCO spol. s r.o., PROPLUSCO Services spol. s r.o., PROPLUSCO Services SK spol. s r.o., PLUS Academia spol. s r.o., PLUS Academia SK spol. s r.o., PLUSIM spol. s r.o., PLUSIM PRIVATE MOVING spol. s r.o., ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o.,M PERSONAL s.r.o.,PLUSIM CZ spol. s r.o., PROPLUSCO Services CZ s.r.o. Při tom společní správci určili kontaktní osobu pro subjekty údajů, a to společnost PROPLUSCO spol. s r.o., se sídlem Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, avšak to nevylučuje abyste kontaktovali i naši společnost.
 • Vaše osobní údaje jsou sdíleny s třetími stranami, a to za účelem zprostředkování zaměstnání.
 • Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami a jsou výlučně zpracovávány za účelem přímého marketingu naší společnosti.

Soubory "cookie" na naší webové stránce

Naše společnost využívá na své webové stránce www.proplusco.cz soubory cookies. Jejich sběr je možný pouza na základě Vašeho souhlasu. Soubory cookies jsou malé textové soubory sestávající z řady čísel a písmen, které se ukládají na pevný disk Vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče a zároveň dokážou jednoznačně identifikovat Vás počítas a Vaši IP adresu.

 • responzivnost,
 • možnost komunikace prostřednictvím E-mailu,
 • Identifikaci návštěvníka a jeho souhlasu s využíváním souborů cookies.
 • Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti lze zjistit na stránce www.aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webové stránky ručně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce naší webové stránky nemusí správně fungovat.

Použití nástrojů Google Analytics a Google Remarketing

Na stránce www.proplusco.cz mohou být používány služby třetích stran, jako jsou společnosti Google Inc. Analytics a Remarketing nebo Adobe Omniture a pod. U těchto služeb se používají soubory cookies. Uvedenými službami třetích stran analyzujeme návštěvnost a využívání naší webové stránky. Získané informace o používání naší webové stránky sdílíme s poskytovateli analytických služeb za účelem jejího vyhodnocení. Přestože Vaše osobní údaje jsou přenášeny třetím stranám do zahraničí, Vaše osobní údaje jsou vždy anonymizovány formou zkrácení IP adresy o poslední tři místa, aby bylo znemožněno jednoznačné přiřazení ke konkrétní fyzické osobě. Zároveň je možné se z takových analytických služeb odhlásit, a to vyjádřením nesouhlasu s použitím souborů cookies na naší webové stránce.

Zpracovávání vašich osobních údajů prostřednictvím cloudových řešení

Naše společnost využívá při své činnosti i cloudová řešení pro interní komunikaci, či komunikaci se sesterskými společnostmi. Tato řešení využíváme především ke zvýšení produktivity a mobility zaměstnanců, interní spolupráci na dokumentech a informačních aktivech jednotlivých oprávněných osob. Používáme webové portály pro spolupráci mezi našimi zaměstnanci a partnery, pro sdílení a vytváření informací. Za účelem ochrany údajů sdílených v rámci uvedených cloudových řešení používáme moderní technické a softwarové nástroje pro šifrování dat tak, aby byla zachována ochrana a integrita sdílených dat.

Přenos Vašich osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje nebudou přeneseny mimo území České republiky. Uvedené neplatí v případě Vašeho výslovného souhlasu s takovým přenosem Vašich osobních údajů do zahraničí, resp. za účelem poskytnutí objednaných služeb v zahraničí.

Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu splnění účelu, resp. po dobu archivace stanovenou zákonem o archivech a registraturách. K podrobnostem o době uchovávání Vašich osobních údajů nás můžete požádat kdykoli a jakkoli.

Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele a pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracování. Přístup k vašim osobním údajům budou mít výlučně osoby pověřené provozovatelem ke zpracování osobních údajů, které je zpracovávají na základě pokynů provozovatele, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele. Vaše osobní údaje jsou zálohovány, v souladu s retenčními pravidly provozovatele. Ze zálohových úložišť budou Vaše osobní údaje zcela vymazány, jakmile v souladu s pravidly zálohování uvedeny bude možné. Osobní údaje uchovávané na záložních úložištích slouží k předcházení bezpečnostním incidentům, zejména narušení dostupnosti údajů v důsledku bezpečnostního incidentu. Společnost je povinna zajišťovat zálohování údajů v souladu s bezpečnostními požadavky Nařízení a Zákona o ochraně osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům a právo na jejich opravu

Máte právo kdykoli požádat o přístup k Vašim osobním údajům. Máte právo na vyžádání si potvrzení o zpracování osobních údajů, jakož i kopii osobních údajů. V případě, že byste měli zájem o vydání potvrzení, resp. kopii některých nebo všech Vašich osobních údajů, pošlete nám Váš požadavek E-mailem na: gdpr@proplusco.cz nebo poštou na adresu: PROPLUSCO Group s. r.o., Milady Horákové 116/109. 160 00 Praha 6, resp. nás můžete o potvrzení nebo kopii osobních údajů požádat osobně.

V případě, že se Vaše osobní údaje změnily, můžete nás požádat o aktualizaci, resp. doplnění Vašich osobních údajů osobně. Zároveň máte právo požádat i o doplnění Vašich osobních údajů. Naše společnost opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů provede bez zbytečného odkladu po doručení žádosti o takový úkon osobně, prostřednictvím E-mailu na: gdpr@proplusco.cz nebo poštou na adresu: PROPLUSCO Group s. r.o., Milady Horákové 116/109. 160 00 Praha 6.

Výmaz a omezení zpracovávání Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoli požádat o výmaz, resp. omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, ať už osobně, prostřednictvím E-mailu na: gdpr@proplusco.cz nebo poštou na adresu: PROPLUSCO Group s. r.o., Milady Horákové 116/109. 160 00 Praha 6. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely budou vymazány neprodleně po doručení žádosti o výmaz takových údajů, resp. neprodleně po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Přenos Vašich osobních údajů

V případě, že již nemáte zájem, aby Vaše osobní údaje ve smyslu uděleného souhlasu byly zpracovávány naší společností, ale zároveň máte zájem, aby byly zpracovávány někým jiným, můžete nás požádat o vydání poskytnutých osobních údajů osobně, prostřednictvím E-mailu nagdpr@proplusco.cz nebo poštou na adresu: PROPLUSCO Group s. r.o., Milady Horákové 116/109. 160 00 Praha 6. Vaše osobní údaje Vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu a v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Namítání zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou použity pro účely marketingu pouze v případě, že jste s takovým použitím výslovně při udělování souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů souhlasili. V případě, že jste s použitím Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu souhlasili, můžete takový souhlas kdykoli odvolat, a to osobně, prostřednictvím E-mailu na: gdpr@proplusco.cz nebo poštou na adresu: PROPLUSCO Group s. r.o., Milady Horákové 116/109. 160 00 Praha 6.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Vaše osobní údaje nebudou použity pro automatizovaná rozhodnutí ani profilování.

Jak odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem marketingu pouze v případě, že jste s takovým použitím výslovně při udělování souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů souhlasili. V případě, že jste s použitím Vašich osobních údajů pro účely marketingu souhlasili, můžete takový souhlas kdykoli odvolat, a to osobně nebo prostřednictvím E-mailu na: gdpr@proplusco.cz nebo poštou na adresu: PROPLUSCO Group s. r. o., Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat kdykoli a v jakékoli formě, zejména osobně nebo prostřednictvím E-mailu na: gdpr@proplusco.cz nebo poštou na adresu: PROPLUSCO Group, s. r.o., Milady Horákové 116/109. 160 00 Praha 6. Po odvolání souhlasu nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány a budou neprodleně zlikvidovány. Odvolání souhlasu je aplikovatelné pouze na ty kategorie osobních údajů, na které byl souhlas udělen, nevztahuje se na osobní údaje zpracovávané na základě zákona nebo pracovní smlouvy.

Co když byla Vaše práva při zpracování osobních údajů porušena?

V případě, že se domníváte, že Vaše práva byla při zpracování osobních údajů porušena, resp. Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány za takovým účelem nebo v takovém rozsahu, jak bylo dohodnuto, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27. 170 00 Praha.

Kontaktní údaje odpovědné osoby

Kontaktní údaje odpovědné osoby, která plní úkoly a povinnosti na základě zákona o ochraně osobních údajů v oblasti ochrany osobních údajů u provozovatele jsou následující:

MENKE LEGAL s. r. o.

Gorkého 3

811 01 Bratislava